Syftet med denna integritetspolicy (”Policyn”) är att informera dig om vilka personuppgifter Fastdev samlar in från dig när du besöker vår webbplats och ger oss dina kontaktuppgifter.

För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) och de principer för god sed som praktiseras på området. 

Med personuppgifter menar vi ditt namn, e-postadress, telefonnummer eller annan kontaktinformation.

Policyn utgör inte en del av Fastdevs Allmänna villkor utan är att betrakta som en dokumentation över Fastdevs förhållningssätt i sekretess- och integritetsfrågor för dem som inte är kunder.

Insamling av personuppgifter

Att enbart besöka vår hemsida kräver inte att du lämnar någon personlig information.

Om du kontaktar oss via formulär på webbsidan, via e-post eller telefon samlar vi in de personuppgifter som du lämnar över till oss, såsom:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Vi noterar även vilket företag du representerar.

Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående att tillhandahålla sådan tjänst som du bett om eller om våra tjänster i allmänhet.

Vi dokumenterar all vår kommunikation med dig.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller annan behandling som inte är förenlig med GDPR.

Vi begränsar åtkomst till dina personuppgifter till de anställda som behöver åtkomst till dessa för att kommunicera med dig angående våra tjänster.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan part.

Vi raderar eller avidentifiera personuppgifter om det inte längre är aktuellt att kommunicera med dig angående våra tjänster.

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller tar bort uppgifter om dig.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan skall du begära det skriftligen, kontaktuppgifter nedan, med uppgivande av namn, adress och e-postadress.

Fastdev kommer att behandla förfrågningar enligt ovan skyndsamt och vi kommer återkomma med svar inom 30 dagar från den dag vi mottog förfrågan.

Om vi inte bifaller din begäran, oavsett skäl, kan du klaga hos Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se.

Ändringar i Policyn

Fastdev förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Policy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att uppfylla legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Policy kommer att publiceras på webbplatsen. Datumet för senaste ändring publiceras sist på denna sida.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor vänligen kontakta vår Data Policy Officer via e-post på dpo@fastdev.se eller via post Fastdev AB, Box 191 88, 104 32 Stockholm.

[2018-05-22]